Преписи

Нотариална кантора Дахтеров

Обща информация

Удостоверяване на верността на препис може да бъде направен на официален или частен документ, както и на извлечение от тях.

Издават се преписи на документи, съхранявани в нотариалната кантора, както и на актуално състояние на дружество – справка от търговския регистър.

Необходими документи

Документ за самоличност на приносителя.

Оригинал на документа, на който ще се издава заверен препис.

Такси

За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа, дължимите такси са както следва: за първата страница 3 лв. и за всяка следваща страница 2 лв. на всеки отделен документ.

Посочените такси са без включен ДДС.