Сделки с имоти

Нотариална кантора Дахтеров

Обща информация

Сделки с недвижими имоти се изповядват само за имоти, намиращи се в района на гр. София. Препоръчително е да запишете час за консултация по представени от Вас документи за собственост, за да предоставим информация за специфичните изисквания на закона, както и за уточняване на дата и час за изповядване на сделката. Възможно е да ни изпратите сканирани документи на е – мейл office(at)dahterov.com, като впишете конкретните въпроси, които имате.

Сделките могат да бъдат възмездни, като продажба, замяна, прехвърляне срещу гледане и издръжка и безвъзмездни – дарение.

Сделките с недвижими имоти, по изискване на закона, се изповядват в часовия диапазон от 8.30 часа до 13.30 часа. Наше задължение е да подадем документите за вписване в Служба вписвания същия работен ден. Получаването от клиента на конкретния документ става, след като бъде вписан в Службата по вписвания.

Необходими документи

Документи за собственост на имота: това са преди всичко нотариални актове, но могат да бъдат договори за придобиване, сключени най-често с общината, документи, свързани с реституция или приватизация, допълнителни документи, като делби, съдебни решения за приключването на правни спорове, архитектурни проекти или удостоверения за търпимост, разрешения за ползване и други.

При смърт на посочените в документите собственици се представят документи, доказващи наследяване, като удостоверения за наследници, завещания, съдебни решения и други.

Данъчна оценка на имота.

Скица и/или схема от Служба по геодезия, картография и кадастър, град София.

Данъчната оценка и скица/схема следва да имат подпис и печат от компетентната служба, която ги издава. Кантората може да съдейства за снабдяване със скица/схема от АГКК при сигурност, че обекта за който се отнасят е нанесен в кадастъра.

При сделки за дарение на недвижим имот и при наличие на роднинска връзка между дарител и дарен се представят документи, доказващи тази връзка, като удостоверения за раждане или за родствени връзки.

Когато имотът е придобит, чрез възмездна сделка, по време на брак, е необходимо и двамата съпрузи да присъстват на сделката, както и имената им да фигурират в приложената данъчна оценка.

Ако сделката се осъществява от пълномощник, пълномощното трябва да бъде нотариално удостоверено и съпроводено от нотариално удостоверени декларации по чл.25, ал.8 от ЗННД, и по чл.264, ал.1 от ДОПК, първата от които е за адресна регистрация, местоживеене и семейно положение, а втората за липса на задължения към държавата. Декларациите са с определен срок, само за текущата календарна година.

Документ за самоличност за всеки участник по сделката.

Всички необходими документи за изповядване на сделката се представят в оригинал на нотариуса в деня на изповядване.

Такси

При изповядване на сделки за разпореждане с недвижимо имущество се събира такса по следната таблица:

Удостоверяван материален интерес Нотариална такса (в лв.)

до 100 лв. включително   30лв.

101 – 1000 лв                       30 + 1,5 на сто за горницата над 100 лв.

1001 – 10 000 лв.                 43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1000 лв.

10 001 – 50 000 лв.             160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв.

50 001 – 100 000 лв.           480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв.

100 001 – 500 000 лв.         730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв.

над 500 000 лв.                   1530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6 000 лв.

За изготвяне на проект на нотариален акт за разпореждане с недвижимо имущество таксата е равна на тази описана по – горе.

Допълнително се събират такси за преписи от нотариалните актове, за удостоверяване подписи под документи свързани със сделката и необходими за нотариалното изповядване.

Посочените такси са без включен ДДС.

При сделките с имоти допълнително се събират такси за вписване на документа в Службата по вписване, град София, както и местен данък за общината /с изключение на даренията по права линия/.

Нотариалните такси зависят от брой преписи по сделката, страници на документите.

Окончателното им изчисление се извършва на самата сделка.

Таксите по сделката не могат да бъдат заплатени предварително, тъй като точното им изчисление се прави на самата сделка. Всички такси могат да бъдат заплатени в брой, на място в кантората, или по някой от следните начини:

Нотариалната такса може да бъде заплатена на място, чрез ПОС терминал, таксата за Агенция вписване и местен данък могат да се наредят след сделката, за което ще Ви бъдат дадени точните суми и банковите сметки, които следва да се наредят. Необходимо е след превода да се върнат оригинали на платежните нареждания в кантората, преди 14:00 часа на същия ден.