Пълномощни

Нотариална кантора Дахтеров

Обща информация

Пълномощното е един от най-често удостоверяваните документи в една нотариална кантора. Този документ дава възможност упълномощителят да действа „дистанционно“, чрез друго, доверено лице. Обикновено причината за даване на пълномощно е липсата на условия да се явите лично за извършване на определено действие. Натоварвайки друг да извърши действието, той го извършва от Ваше име и за Ваша сметка.
Упълномощаването не Ви лишава от правото сам да извършите правните действия, с които сте натоварил пълномощника.

Дадените права зависят единствено и само от Вашата воля, но е добре тя да е изразена ясно и да не позволява двусмислие, което би Ви навредило. Пълномощните могат да бъдат специални – за извършване на конкретни действия или общи и по този начин да обхващат повече права.

Пълномощното може да бъде оттеглено и да прекрати своето действие. За целта е важно да уведомите лицето, което е упълномощено. Официален документ, доказващ, че сте уведомили пълномощника за оттегляне на пълномощното може да бъде нотариалната покана.

Съществена част от пълномощните на всички нотариуси се регистрират в специален електронен регистър, който се поддържа от Нотариалната камара. В него се въвежда информация и за оттеглените пълномощни.

Необходими документи

Документ за самоличност на лицата, които дават права – упълномощители.

Данни за упълномощеното лице.

При преупълномощаване е необходимо клиентът да представи в оригинал пълномощното, с което първоначално е упълномощен.

За да се изготви пълномощно за разпореждане с недвижим имот е желателно клиентът да представи копие от документ за собственост на имота, за да се направи коректно описание на имота.

Такси

Таксата за удостоверяване на датата и подписите на частни документи, без определен материален интерес, е както следва: за първия подпис – 5 лв., за всеки следващ подпис 2 лв., при преупълномощаване таксата за подпис е 10 лв. При удостоверяване на подпис на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, таксата за всеки подпис е 10 лв., при преупълномощаване таксата за подпис е 20 лв.

За изготвяне на пълномощно таксата е както следва: за първата страница – 10 лв. и за всяка следваща страница по 2 лв.

Посочените такси са без включен ДДС.

Валидност

Валидността на пълномощните може да бъде ограничена със срок по желание на страните. Ако няма посочен срок, пълномощното е безсрочно.

За разпореждане с недвижимо имущество

Специално изискване на закона при този вид пълномощни е нотариусът да удостовери и съдържание на документа. Това означава, че един оригинален екземпляр от документа остава за съхранение при нотариуса. Целта е лесно да може да се провери съдържанието на документа и при необходимост да се направи експертиза на подписа и почерка на лицето. Пълномощното трябва да е съпроводено от нотариално удостоверени декларации по чл.25, ал.8 от ЗННД, по чл.264, ал.1 от ДОПК, както и декларациите изисквани от ЗМИП. Първата от които е за адресна регистрация, местоживеене и семейно положение, а втората за липса на задължения към държавата. Декларациите са с определен срок, само за текущата календарна година.

Такси за пълномощни за разпореждане с недвижими имоти:

При удостоверяване на пълномощно за разпореждане с недвижимо имущество се дължи такса, както за удостоверяване на подписите на всеки един от екземплярите на пълномощното – за всеки подпис 10 лв., така и за удостоверяване съдържанието на частни документи, без определен материален интерес – върху първия екземпляр за първата страница 10 лв. и за всяка следваща страница по 2 лв., а останалите екземпляри се таксуват като преписи. Удостоверяването на подписите на упълномощителя върху необходимите декларации се таксуват – за всеки подпис 10 лв.

За изготвяне на пълномощно таксата е както следва: за първата страница – 10 лв. и за всяка следваща страница по 2 лв.

Посочените такси са без включен ДДС.