Нотариални покани

Нотариална кантора Дахтеров

Обща информация

Нашата кантора предлага удостоверяване и връчване на нотариални покани. Молителят трябва да представи поканата в три еднообразни екземпляра. След като нотариалната покана бъде връчена, Нотариусът отбелязва, че поканата е била съобщена.

Необходими документи

Документ за самоличност на приносителя;

Нотариалната покана в три еднообразни екземпляра, подписани от лицето което я изпраща.

Задължителна информация в нотариалната покана е адрес за връчване.

Такси

Таксите за нотариална покана са както следва: за екземплярите за връчване (броят им зависи от броя на посочените адреси за връчване) – 20 лв, а останалите екземпляри се таксуват като преписи – за първата страница 3 лв. и за всяка следваща страница 2 лв.

При изрично желание на клиента, поканата да бъде връчена чрез призовкар се начислява допълнителна такса за услугата, която се определя в зависимост от разстоянието до адреса за връчване.

Посочените такси са без включен ДДС.

Процедура и срокове

Връчване чрез Български пощи:

Екземпляра за получателя се изпраща с писмо с обратна разписка.

Връчване чрез призовкар:

Само на територията на град София.

Призовкарите посещават посочения адрес неколкократно, съобразно изискванията на ГПК,  като при офиси посещението е в работно време, а на домашни адреси по-късно вечерта или рано сутрин, за да бъде открит адресатът.

Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Отбелязва се и качеството на лицето, на което е връчено съобщението.

Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя..

Когато адресатът не може да бъде намерен на посочения адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея.