Декларации

Нотариална кантора Дахтеров

Обща информация

Ежедневно в кантората се удостоверяват подписите на клиенти под декларации, в които декларирате наличието на различни обстоятелства или Ваше съгласие за определено действие. Това могат да бъдат декларации, свързани със семейството, като такива за пътуване в чужбина на Вашето дете, за припознаване, за осигурено жилище и издръжка. Декларации за осъществяване на търговска дейност, като спесимени, съгласие за апортна вноска. Декларации – откази от права, като отказ от наследство, от право на ползване, отегляне на пълномощно. Декларации по чл.25, ал.8 от ЗННД, и по чл.264, ал.1 и ал.2 от ДОПК, първата от които е за адресна регистрация, местоживеене и семейно положение, а втората за липса на задължения към държавата. Както и изискумите декларации от ЗМИП. Декларации, свързани с избор на имуществени отношения по време на брака. Декларации, свързани с осъществяване процес на строителство.

Необходими документи

Документ за самоличност на декларатора.

При декларации отказ от право на ползване е необходимо копие от документ за собственост и схема и/или скица от АГКК. Скица/схема следва да има подпис и печат от компетентната служба, която ги издава.Кантората може да съдейства за снабдяване със скица/схема от АГКК при сигурност, че обекта за който се отнасят е нанесен в кадастъра.

При декларации отказ от наследство е необходимо представянето на удостоверение за наследници, за да докажете качеството си на наследник.

Такси

Таксата за удостоверяване на датата и подписите на частни документи, без определен материален интерес, е както следва: за първия подпис – 5 лв., за всеки следващ подпис 2 лв. При Удостоверяване на подпис на декларатор върху документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, за всеки подпис 10 лв.

За изготвяне на декларации таксата е както следва: за първата страница – 10 лв. и за всяка следваща страница по 2 лв.

Когато декларацията е с определен материален

Нотариалната такса (в лв.) се изчислява по следната таблица, но като се има предвид, че е в размер 15% от посочените стойности:

до 100 лв. включително 30лв.

101 – 1000 лв 30 + 1,5 на сто за горницата над 100 лв.

1001 – 10 000 лв. 43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1000 лв.

10 001 – 50 000 лв. 160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв.

50 001 – 100 000 лв. 480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв.

100 001 – 500 000 лв. 730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв.

над 500 000 лв. 1530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6 000 лв.

Посочените такси са без включен ДДС.

За изготвяне на декларации таксата е както следва, за първата страница – 10лв. и за всяка следваща страница по 2 лв.

Валидност

Декларации по чл.25, ал. 8 от ЗННД и по чл.264, ал.1 и ал.2 от ДОПК са валидни за годината, когато са удостоверени. Останалите декларации обикновено са за определено действие, в определни случаи могат да се ограничат със срок.