Договори за МПС

Нотариална кантора Дахтеров

Обща информация

Най-често срещаните моторни превозни средства са автомобилите – леки или тежкотоварни, но удостоверяване на подписи се извършва и при договори за други превозни средства, като мотори, мотоциклети, плавателни средства, стопански машини, ремаркета и други.

Необходими документи

Свидетелство за регистрация част 1 и част 2 (Талон на МПС).

Оценка на моторното превозно средство, издадена от застрахователна компания или брокер.

Приходна квитанция за платен пътен данък, издаден от Общината където е регистрирано моторното превозно средство. Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски до 30 юни и 31 октомври на текущата година. При прехвърляне на превозно средство в периода януари – юни на текущата година прехвърлителят следва да представи документ за платен данък за първата половина на текущата година, след тази дата – документ за платена втора вноска от данъка за текущата година.

Когато моторното превозно средство е придобито, чрез възмездна сделка, по време на брак, е необходимо и двамата съпрузи да присъстват на сделката.

Ако сделката се осъществява от пълномощник, пълномощното трябва да бъде нотариално удостоверено и съпроводено от нотариално удостоверени декларации по чл.25, ал.8 от ЗННД, и по чл.264, ал.2 от ДОПК, първата от които е за адресна регистрация, местоживеене и семейно положение, а втората за липса на задължения към държавата. Декларациите са с определен срок, само за текущата календарна година.

Документи за самоличност на всички участници в сделката.

Такси

При изповядване на сделки с моторни превозни средства се събира такса по следната таблица:

Удостоверяван материален интерес Нотариална такса (в лв.)

до 100 лв. включително 30лв.

101 – 1000 лв 30 + 1,5 на сто за горницата над 100 лв.

1001 – 10 000 лв. 43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1000 лв.

10 001 – 50 000 лв. 160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв.

50 001 – 100 000 лв. 480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв.

100 001 – 500 000 лв. 730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв.

над 500 000 лв. 1530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6 000 лв.

Посочените такси са без включен ДДС.

При сделките допълнително се събира местен данък за общината, с изключение на даренията по права линия.

Когато искате нотариусът да удостовери Вашия подпис под друг договор, то таксата е в размер 30% от сумата, изчислено по посочената таблица. Ако договорът обаче подлежи на вписване в регистъра към Агенция по вписванията, таксата е в размер на 50% от изчислената по същата таблица цена на услугата.