Обстоятелствени проверки

Нотариална кантора Дахтеров

Обща информация

Обстоятелствените проверки се извършват, когато няма издаден до момента документ за собственост или издадените не обхващат цялата собственост. Основанието за издаване на нотариален акт е владението на имота, като свой повече от десет години. Владението може да е осъществявано лично от молителя, като към срока на владение може да бъде прибавен срокът, в който е владял и наследодател на молителя.

Необходими документи

Документи, доказващи владението на имота, като предварителен договор или документи, доказващи собственост върху част от имота.

Документи, доказващи наследявания, ако владението е осъществявано още при Ваш наследодател.

Молба – декларация за извършване на обстоятелствена проверка, обработена в общината, където се намира имота и в Областна управа, град София.

Данъчна оценка и скица /схема/ от кадастъра.

Такси

При извършване на обстоятелствена проверка се събира такса по следната таблица:

Удостоверяван материален интерес Нотариална такса (в лв.)

до 100 лв. включително 30лв.

101 – 1000 лв 30 + 1,5 на сто за горницата над 100 лв.

1001 – 10 000 лв. 43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1000 лв.

10 001 – 50 000 лв. 160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв.

50 001 – 100 000 лв. 480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв.

100 001 – 500 000 лв. 730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв.

над 500 000 лв. 1530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6 000 лв.

За изготвяне на нотариалния акт таксата е равна на тази описана по – горе.

Посочените такси са без включен ДДС.

При издаване на нотариалния акт по обстоятелствена проверка допълнително се събират такси за вписване на документа в Службата по вписване, град София, както и местен данък за общината.